Onze Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden
Algemene voorwaarden IFM telecom per 1-1-2001 Algemene Voorwaarden1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:-"Opdrachtgever": de (potentiële) afnemer van zaken en/of diensten van IFM telecom 1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van IFM telecom, alsmede op de tussen IFM telecom en de opdrachtgever gesloten overeenkomst(en), ongeacht de woon- of vestigingsplaats(en) van de bij die overeenkomst betrokken partijen en ook ongeacht de plaats waar die overeenkomst tot stand is gekomen dan wel ten uitvoer dient te worden gelegd.1.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.1.4 Voorwaarden van Opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien en voor zover daarover schriftelijk met IFM telecom overeenstemming is bereikt.1.5 Indien (een) bepaling(en) van deze algemene voorwaarden nietig is/zijn of vernietigd wordt/worden, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen IFM telecom en Opdrachtgever in overleg treden teneinde (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht wordt/worden genomen.Aanbod en overeenkomst2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, ook indien deze een termijn van aanvaarding bevatten. Indien een vrijblijvend aanbod door Opdrachtgever wordt aanvaard, heeft IFM telecom het recht dit aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.2.2 Een overeenkomst komt tot stand tussen IFM telecom en de Opdrachtgever indien deze een aanbieding van IFM telecom online, per e-mail, telefoon of per fax of anderszins accepteert.2.3 In de regel zal IFM telecom levering doen plaats vinden binnen afgesproken termijn na opdracht, mits producten op voorraad leverbaar zijn vanuit toeleveranciers.2.4 Hoewel IFM telecom de nodige zorgvuldigheid zal betrachten bij het formuleren van zijn aanbiedingen, waaronder begrepen prijslijsten en andere gegevens die op enige (aanstaande) rechtsbetrekking tussen IFM telecom en de wederpartij kan (gaan) duiden kan de opdrachtgever hieraan nimmer enig gerechtvaardigd vertrouwen met betrekking tot de juistheid van hierin opgenomen gegevens ontlenen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.2.5 Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.2.6 Indien het aanbod een gsm abonnement betreft of een gsm abonnement onderdeel van het aanbod is dan geldt dat de provider (bv. Telfort, Orange, etc.) uiteindelijk bepaald of zij de overeenkomst accepteert. Indien de provider de overeenkomst inzake het gsm abonnement niet accepteert dan zal zij aanvrager daarvan namens de provider informeren.Prijzen/tarieven en betaling3.1 De door IFM telecom in een aanbieding/orderbevestiging aangegeven prijzen en tarieven zijn onder voorbehoud, zolang de voorraad strekt en gelden uitsluitend voor de in de aanbieding/orderbevestiging genoemde prestaties of leveringsomvang.3.2 Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in Euro's (tenzij anders aangegeven) en exclusief BTW (tenzij anders aangegeven) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.3.3 IFM telecom behoud zich het recht voor haar prijzen en tarieven te wijzigen. Opdrachtgever is gerechtigd een bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden binnen tien (10) dagen na de mededeling van IFM telecom van de prijsverhoging.3.4 Indien geen andere betalingscondities zijn overeengekomen zal levering onder rembours plaatsvinden, zodat nog immer weigering aan de deur kan plaatsvinden. Indien er op rekening wordt gekocht zullen de facturen door Opdrachtgever worden betaald binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij de betalingscondities op de factuur anders vermelden.3.5 In het geval dat de betalingstermijn wordt overschreden, is IFM telecom gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een rente van 1% per maand aan Opdrachtgever in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend. IFM telecom zal bij overschrijding van de betalingstermijn een herinnering sturen. De administratiekosten hiervan bedragen € 10,00 en zullen aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.3.6 Indien Opdrachtgever ook na het versturen van de herinnering niet, niet volledig of niet vóór de in de herinnering gestelde uiterste datum van betaling heeft betaald, heeft IFM telecom het recht om haar buitengerechtelijke (incasso) kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Opdrachtgever is tevens gehouden tot betaling van daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke kosten, voor zover een eventuele proceskostenveroordeling op een lager bedrag uitkomt.3.7 Bij niet nakoming door Opdrachtgever van hetgeen omtrent betaling is overeengekomen, is IFM telecom gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten, alsmede gerechtigd Opdrachtgever zonder opgave van redenen de toegang tot het systeem van IFM telecom te weigeren.3.8 Eventuele administratieve fouten worden binnen 14 dagen door IFM telecom gecorrigeerd.Levering/leveringstermijnen/transport4.1 De door IFM telecom (eventueel) vermelde levertijd kan nimmer als fatale termijn worden beschouwd. Overschrijding van een levertijd kan nimmer leiden tot schadevergoeding of enige andere actie jegens IFM telecom, tenzij anders overeengekomen en behoudens in het geval dat er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van IFM telecom.4.2 Indien de leveringstermijn van 30 dagen wordt overschreden, heeft de Opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden zonder rechtelijke tussenkomst d.m.v. een e-mail of een telefonisch bericht.4.3 IFM telecom behoudt zich het recht voor bestelde zaken in deelzendingen te leveren en te factureren.4.4 Indien de Opdrachtgever haar noodzakelijke medewerking tot nakoming van de verbintenis door IFM telecom niet verleent of doordat een ander beletsel van haar zijde opkomt is IFM telecom gerechtigd om, binnen acht dagen nadat de Opdrachtgever daartoe door IFM telecom in gebreke is gesteld, de overeenkomst te ontbinden of als ontbonden te beschouwen zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn en onverminderd het recht van IFM telecom om van de Opdrachtgever vergoeding van geleden verlies en/of gederfde winst te vorderen. Daarnaast zal, indien en zolang de door de Opdrachtgever veroorzaakte verhindering in de nakoming door IFM telecom voortduurt, door de Opdrachtgever van IFM telecom geen nakoming kunnen worden gevorderd terwijl IFM telecom gerechtigd is van de Opdrachtgever vergoeding van in redelijkheid gemaakte kosten te verlangen, voortvloeiende uit het in dit artikellid omschreven gedrag c.q. de nalatigheid van de Opdrachtgever.4.4 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt de wijze van transport, verzending, verpakking, e.d. bepaald door IFM telecom Telecom, zonder dat IFM telecom hiervoor enige aansprakelijkheid draagt.Overmacht en/of bijzondere omstandigheden5.1. Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming die IFM telecom niet kan worden toegerekend doordat zij niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt, waaronder begrepen het geval, dat IFM telecom door een (toerekenbare) tekortkoming of onzorgvuldigheid van derden niet in staat is zijn diensten te verrichten. Onder overmacht wordt onder meer begrepen:5.1.1 bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard, en onverschillig op welke wijze ontstaan;5.1.2. vertraagde of te late toelevering door een of meerdere leveranciers van IFM telecom;5.1.3. transportmoeilijkheden of -belemmeringen van elke aard, waardoor het vervoer naar IFM telecom toe of van IFM telecom naar de Opdrachtgever wordt gehinderd of belemmerd.5.2. IFM telecom heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien enige omstandigheid (verdere) nakoming verhindert.5.3. Gedurende de periode van overmacht worden de verplichtingen van IFM telecom opgeschort. Indien de periode van opschorting langer duurt dan dertig dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.5.4. Indien IFM telecom bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is IFM telecom gerechtigd het reeds geleverde of uitgevoerde c.q. het leverbare of uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren, en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.5.5. Bij opdrachten waarvan het aanbestedingsbedrag hoger is dan € 2000,00 zal er een aanbetaling dienen te geschieden, binnen 14 dagen strikt, van 25% bij opdracht, 25% bij levering van materialen, 25% bij 75% gereed en 25% 14 dagen na oplevering werkzaamheden. Enkel in overleg, met schriftelijke goedkeuring van beide partijen, kan hiervan worden afgeweken.Eigendomsvoorbehoud6.1 De eigendom van de geleverde zaken wordt door IFM telecom uitdrukkelijk voorbehouden totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Daarbij is inbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.Risico7.1 Het risico van verlies of beschadiging van zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Opdrachtgever over, op het moment aflevering op het door de Opdrachtgever opgegeven adres.Reclames/klachten/aansprakelijkheid/retouren8.1 Opdrachtgever heeft de verplichting bij aflevering van producten en/of diensten de zaken te onderzoeken of deze aan de overeenkomst beantwoorden. Eventuele klachten omtrent een door IFM telecom geleverd product, dienen door de Opdrachtgever terstond aan IFM telecom schriftelijk en gemotiveerd binnen uiterlijk 30 dagen na aflevering per e-mail, dan wel schriftelijk te worden medegedeeld. In overleg tussen Opdrachtgever en IFM telecom kan levering van ontbrekende, herstel, vervanging of retourbetaling plaatsvinden. Bij overschrijding van de 30 dagen termijn vervalt het recht te reclameren. Na het verstrijken van bovengenoemde termijn wordt IFM telecom geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen, en wordt aangenomen dat de Opdrachtgever de zaken in goede orde heeft ontvangen, behoudens tegenbewijs door Opdrachtgever.8.2 Indien Opdrachtgever een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft Opdrachtgever het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan IFM telecom te retourneren. Terugstorting vindt plaats na aftrek van gemaakt kosten zoals verzendkosten. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor rekening van Opdrachtgever komen. Wanneer aan het gekochte product een dienst gekoppeld is met een contract van bijvoorbeeld een GSM dienstenaanbieder, dan heeft